Bedrijfsgegevens

N.V. Duinroos
Immo Cambier-De Nil
Albertplein 10, 8300 Knokke-Heist.
Telefoon: 050 60 10 20
Fax: 050 60 30 60
E-mail: info@cambierdenil.be

BTW: BE0464.032.558
CIB: 500.925

Disclaimer

De informatie op www.cambierdenil.be komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van NV Duinroos, Immo Cambier De Nil (hierna: CDN). CDN besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.cambierdenil.be, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. CDN verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door CDN worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Duinroos N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

CDN, haar bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen op www.cambierdenil.be kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door CDN worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel CDN uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door CDN worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Privacystatement

CDN verzamelt de persoonsgegevens die de bezoeker invult op de diverse invulformulieren op de site en gegevens over zijn click- en surfgedrag. CDN heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door CDN nageleefd.

Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens, worden door ons (CDN) opgeslagen in een relatiebestand en gebruikt voor de beantwoording en uitvoering van door u aan ons verzonden vragen en gegeven opdrachten. CDN gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de handelingen / transacties (o.a. online formulieren) van de bezoeker te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen. Deze profielen worden door CDN gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op deze site en om de bezoeker op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van CDN.

CDN kan uw gegevens ook gebruiken voor het toezenden van een commerciële nieuwsbrief, die niet altijd voldoet aan uw noden en wensen.

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie of wenst u deze informatie liever niet elektronisch te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan info@cambierdenil.be met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres en de aanduiding "liever geen informatie" of "liever geen elektronische informatie".

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verzamelen of deze wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u dat eveneens met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan info@cambierdenil.be.

Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie over het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die zijn bezocht, de datum en tijdstip van het bezoek, de bestellingen die via de betreffende computer worden gedaan. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van zogenaamde "cookies". We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van persoonlijk op u afgestemde interessante informatie en/of aanbiedingen. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Brugge.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van CDN of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij CDN of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gebruik van de naam en het logo N.V. Duinroos
Op deze site wordt in de Nederlandse en Franse versie veelvuldig verwezen naar N.V. Duinroos, Immo Cambier – De Nil. Gebruik van het logo van N.V. Duinroos is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming van N.V. Duinroos is verkregen.

Kaart en route informatie

Alle kaarten gebruikt op deze website behoren toe aan de firma Google. Indien er problemen zijn kunt u zich wenden tot volgend internet adres: http://maps.google.be/help/legalnotices_maps.html

Gebruik van foto's op de website

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële , informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het CDN.Mijn selectie 0